You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ ȘI ASISTENȚĂ MATERNALĂ

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ ȘI ASISTENȚĂ MATERNALĂ

Serviciul Management de Caz Asistența Maternala face parte din structura proprie a DGASPC B-N si are scopul de a proteja copiii care nu pot crește temporar in familia proprie si au nevoie de ingrijirea oferita de catre asistenți maternali profesioniști (denumiti incontinuare AMP) angajați ai institutiei noastre.

Serviciul Management de caz Asistența maternala coordoneaza rețeaua de asistenți maternali profesioniști care este constituita din totalitatea acestora, angajați ai DGASPC B-N, activitatea desfășurandu-se pe baza Legii 272/ 2004, a H.G. 679/ 2003 privind condițiile de obținere a atestatului asistentului maternal profesionist si statutul acestuia cat si a O.G. 35/ 2003 care stabilește standardele minime de calitate pentru ingrijirea copiilor la asistenți maternali profesioniști si metodologia aferenta.

Beneficiarii serviciului:

solicitanții la postul de AMP copiii plasați la AMP parinții copiilor plasați la AMP Obiectivele principale ale serviciului sunt: identificarea, recrutarea, evaluarea si atestarea solicitanților la postul de asistent maternal profesionist; angajarea noilor asistenți maternali profeșionisti ( odata cu plasare primilor copii); monitorizarea si sprijinirea activitații asistenților maternali profeșionisti; evaluarea nevoilor copiilor si preluarea acestora de catre AMP; monitorizarea dezvoltării si intgrării familiale si sociale ale copiilor plasați la AMP; mentinerea legaturii copiilor plasați cu familia lor biologica in vederea reintegrarii familiale; ieșirea copiilor din sistem; ieșirea AMP din sistem;

Activitațile principale ale serviciului sunt:

identifica, evalueaza si pregatește persoanele care pot deveni asistenți maternali profesioniști; intocmește, pastreaza si actualizeaza dosarul AMP; sprijina si monitorizeaza activitatea AMP prin activitați individuale si de grup; identifica nevoile de pregatire si potențialul oricarui AMP si a membrilor familiei acestora; realizeaza evaluarea anuala a activitații fiecarui AMP; verifica si reevalueaza conform legislației in vigoare sau ori de cate ori este nevoie modul in care asistentul maternal profesionist isi indeplinește obligațiile si propune comisiei menținerea, suspendarea sau retragerea atestatului; acorda asistența prin indrumare si consiliere (individuala si de grup- grupuri de suport si ședinte lunare obligatorii), sprijin material si / sau financiar conform legislației in vigoare, in vederea indeplinirii obligațiilor ce ii revin cu privire la copii primiți in plasament; controleaza modul in care sunt respectate drepturile copilului plasat la AMP; coordoneaza la nevoie activitatea personalului organismelor private autorizate care desfașoara activitați de asistența maternala; preia copiii care necesita plasament la asistenți maternali profesioniști, evaluaeaza situația si propune stabilirea unui plan personalizat de masuri; evalueaza nevoile copilului, planifica serviciile, intervențiile si concretizeaza planul individual de protecție; intocmește, pastreaza, actualizeaza dosarul copilului si il revizuiește periodic; sprijina si supravegheaza dezvoltarea si integrarea sociala a copilului, prin vizite la copil si coordoneaza si monitorizeaza activitațile in care sunt implicați alti specialiști; pregatește familia naturala, familia largita sau reprezentantul legal al copilului, in vederea reintegrarii copilului in familie; in procesul de monitorizare post-servicii o perioada de 3–6 luni, asistentul social manager de caz (AMC) colaboreaza cu autoritațile locale pentru consolidarea rezultatelor; face demersurile legale pentru deschiderea procedurii de adoptie; colaboreaza in cadrul relațiilor si atribuțiilor profesionale cu serviciile din cadrul DGASPC B-N si alte instituții in vederea soluționarii situațiilor problmatice care apar in desfasurarea activitații.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333