You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS, RESURSE UMANE, STRATEGII, MANAGEMENTUL CALITĂŢII

  • Acasă
  • Despre noi
  • SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS, RESURSE UMANE, STRATEGII, MANAGEMENTUL CALITĂŢII

SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS, RESURSE UMANE, STRATEGII, MANAGEMENTUL CALITĂŢII

SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS, RESURSE UMANE, STRATEGII, MANAGEMENTUL CALITĂȚII

COMPARTIMENT JURIDIC ŞI CONTENCIOS,

Atribuții principale:

acordă consultanță și asigură reprezentarea intereselor Direcției generale în fața instanțelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane juridice și fizice, în baza delegaţiei de reprezentare emisă de Directorul General al DGASPC BN; asigură asistenţă juridică și reprezentarea minorilor aflaţi în dificultate în faţa instanțelor de judecată sau a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane juridice și fizice, din partea direcţiei generale; răspunde deverificarea conformității cu dispozițiile legale şi avizarea actelor care angajează răspunderea patrimonială a Direcției generale, contractele şi alte acte degestiune și răspunde cu privire la legalitatea acestora; acordă asistență de specialitate pentru: redactarea notelor de fundamentare, a proiectelor de acte normative inițiate de direcția generală, în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean, precum şi ale dispozițiilor președintelui Consiliului Județean şi răspunde cu privire la legalitatea acestora;

realizează avizarea în urma verificării competenței materiale a inițiatorului și a emitentului, precum și a formei, conținutului, structurii, limbajului, stilului și a conformității cu dispozițiile legale, a propunerilor de acte administrative inițiate în exercitarea atribuțiilor proprii ale Direcției generale care urmează a fi supuse dezbaterii sau emiterii a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean sau dispoziții ale președintelui Consiliului Județean și răspunde cu privire la legalitatea acestora; verifică şi soluţionează reclamaţiile, sesizările, contestaţiile şi cererile adresate de către persoanele adulte aflate în dificultate, persoanele cu handicap, copii sau reprezentanţii lor, cu privire la încălcarea drepturilor acestora; acordă asistenţă juridică de specialitate personalului din cadrul direcţiei generale, centrelor de tip rezidenţial şi de zi, reprezentanţilor organismelor private autorizate, precum şi oricăror persoane fizice sau juridice care solicită consultanţă de specialitate în sfera de activitate a Direcţiei generale; asigură popularizarea actelor normative care reglementează sfera de activitate, colaborează cu instituţiile de asistenţă socială, care sunt înfiinţate şi organizate ca unităţi specializate publice sau private, care asigură protecţie, găzduire, ocrotire, îngrijire, activităţi de recuperare și reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice şi alte categorii de persoane aflate în dificultate; avizează legalitatea stabilirii măsurii plasamentului în regim de urgenţă a copilului atunci când luarea acestei măsuri revine directorului general al Direcţiei generale; sesizează instanţa judecătorească, în termenul legal, cu privire la înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă, a decăderii totale sau parţiale din drepturile părinteşti, precum şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti; verifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru încuviinţarea, desfacerea sau constatarea nulităţii adopţiei și sesizează instanţa judecătorească în acest sens; sesizează instanţa judecătorească pentru încuviinţarea, revocarea sau prelungirea încredinţării copilului în vederea adopţiei; sesizează instanţa judecătorească în legătură cu redarea drepturilor părinteşti, delegarea acestora membrilor familiei extinse, dacă planul individualizat de protecţiei al copilului, are ca finalitate reintegrarea acestuia în familia naturală sau extinsă; verifică legalitatea întocmirii contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă pentru personalul contractual din cadrul direcţiei generale; avizează contractele, convenţiile şi protocoalele în care Direcţia generală este parte; verifică şi avizează documentaţiile întocmite în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, urmărind respectarea reglementărilor legale în domeniu; verifică şi avizează contractele de prestări servicii sociale încheiate cu beneficiarii din centrele rezidenţiale pentru adulţi; avizează convenţiile încheiate de direcţia generală cu transportatorii care asigură servicii de transport persoanelor cu handicap, conform prevederilor legale; avizează dispoziţiile privind acordarea de prestaţii sociale persoanelor cu handicap; prelucrează periodic, cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei generale şi din unităţile subordonate actele normative adoptate în domeniul respectiv de activitate; colaborează cu completul de magistraţi din cadrul Tribunalului Judeţean şi al celorlalte instanţe în acțiuni care vizează respectarea interesului superior al copilului; răspunde de inițierea și întocmirea proiectelor de acțiuni în justiţie, ale celor pentru exercitarea căilor de atac ordinare și extraordinare conform legii la propunerea conducerii instituţiei; asigură efectuarea în mod permanent a activității de documentare juridică în domeniul legislației Uniunii Europene; formulează la solicitarea compartimentelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare; sesizează conducerea instituţiei cu privire la aspectele de natură juridică ridicate de aplicarea actelor normative nou apărute, în vederea identificării unor soluţii unitare de aplicare;

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Atribuții principale:

oganizează şi realizează gestiunea resurselor umane din cadrul Direcţiei generale; elaborează, împreună cu conducerea Direcţiei, proiectul de organigramă şi stat de funcţii pentru aparatul de specialitate al direcţiei generale şi pentru unităţile din subordine; asigură angajarea şi stabilirea nivelului de salarizare la angajare, pentru funcţionarii publici în baza raportului de serviciu şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate şi din unităţile subordonate în baza contractului individual de muncă; urmăreşte modificarea şi completarea clauzelor contractelor individuale de muncă/rapoartelor de serviciu, ori de câte ori apar modificări legislative; întocmeşte proiecte de acte administrative şi referate de specialitate cu privire la acordarea drepturilor salariale (majorări ale salariilor de bază ca urmare a avansării în gradaţie imediat superioară, sporuri pentru condiţii de muncă, prevăzute de lege), angajări de personal, numiri în funcţii de execuţie, în funcţii de conducere, promovări, suspendări/încetări ale raportului de serviciu/ contractului individual de muncă sau orice alte acte administrative care privesc activitatea de resurse umane; întocmește statele de personal pentru aparatul de specialitate şi unităţile din subordine şi le înaintează spre aprobare directorului general al Direcţiei generale; răspunde de organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a concursurilor/examenelor, precum şi de verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor, prevăzute de lege, pentru participarea la concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante, promovarea în funcţii de conducere sau în grad/treaptă profesională superioară de salarizare; întocmeşte şi eliberează diverse adeverinţe privind calitatea de angajat, precum și adeverinţe privind vechimea în muncă, după data de 01.01.2011; asigură efectuarea controlului de medicina muncii la angajare, la reluarea activităţii după perioadele de suspendare sau în alte cazuri, pentru întreg personalul Direcţiei generale şi controlul medical periodic de medicina muncii la nivelul aparatului propriu ţine evidenţa accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, aşa cum sunt definite în art.5 lit.g din Legea nr.319/2006, privind legea securităţii şi sănătăţii în muncă; propune un plan de prevenire şi protectie pe care îl supune spre aprobare directorului instituției; propune instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din cadrul Direcţiei generale, pe care le inaintează spre aprobare directorului general; informează fiecare persoană, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie; efectuează instruirea introductiv-generală la angajare pentru toţi angajaţii Direcţiei generale. şi completează fişa de instruire individuală conform legislaţiei în vigoare, instruirea la locul de muncă pentru angajaţii din aparatul propriu al Direcţiei generale şi instruirea periodică pentru aparatul propriu al Direcţiei generale;

BIROUL MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI SOCIALI ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Atribuții:

In domeniul asistenta sociala copii:

·

Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Nationala Pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie din cadrul MMFPSPV a: Fisei lunare de monitorizare a activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului realizata prin colectarea informatiilor privind serviciile furnizate de DGASPC in domeniul protectiei copilului; Fisei trimestriale de monitorizare a activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului realizata prin colectarea informatiilor privind serviciile furnizate in domeniul protectiei drepturilor copilului atat de catre DGASPC cat si de catre primariile din judetul Bistrita-Nasaud; raportului trimestrial privind copiii aflaţi în sistemul de protectie speciala nepusi în legalitate pe linie de stare civila si de evidenta a persoanelor; raportului trimestrial privind situaţia copiilor parasiti de parinti în unitatile sanitare; raportului lunar privind situaţia copiilor aflati în sistemul de protectie speciala, care au disparut sau fugit din centre coordonează şi urmareste aplicarea prevederilor HG 577 / 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993, privind alocatia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, în ceea ce priveste copiii din centrele de plasament ale DGASPC / OPA

In domeniul asistenta sociala adulti:

·Completarea situatiilor trimestriale / semestriale, cu privire la persoanele cu handicap care beneficiază de servicii sociale, în centrele rezidentiale aflate în subordinea DGASPC BN / aflate in familie, solicitate de catre Directia Protectia Persoanelor cu Dizabilitati din cadrul MMFPSPV; Completeaza si transmite Directiei Protectia Persoanelor cu Dizabilitati din cadrul MMFPSPV raportul lunar privind asistentii personali angajati ai primariilor din judetul Bistrita Nasaud; Monitorizeaza derularea contractelor privind angajamentul de plata a dobanzii la creditele persoanelor cu handicap; Monitorizeaza derularea contractelor privind acordarea de servicii sociale pentru persoanele institutionalizate in centrele rezidentiale pentru adulti cu handicap si varstnici din subordinea DGASPC; Realizeaza administrarea aplicatiei D-SMART (Disability – Sigle Management, Assesment and Reporting Tool) în vederea asigurarii functionalitatii acesteia atat hardware cat si software; Comunică lunar Casei Judeţene de Pensii baza de date cu persoanele incadrate într-un grad de handicap în vederea realizarii de catre aceasta instituţie a atributiilor care îi revin legate de aceasta categorie de beneficiari Elaboreaza si transmite, catre Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud, lista beneficiarilor (persoane incadrate intr-un grad de handicap) a Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD; Colaborează cu Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de date Privind Evidenta Persoanelor Bistrita-Nasăud în vederea verificarii lunare a eventualelor decese ale persoanelor incadrate într-un grad de handicap; Comunică lunar Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud baza de date cuprinzand persoanele incadrate într-un grad de handicap si copiii care beneficiaza de masura plasamentului in cadrul centrelor de plasament DGASPC / OPA. Elaboreaza situatii statistice diverse pentru a raspunde solicitarilor adresate DGASPC atat de catre institutiile publice cat si de catre cele private, in conformitate cu Legea 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Asigură centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor în funcţie de situaţiile solicitate periodic de instituţiile publice implicate în activitatea de protecţie socială: Autoritatea Nationala Pentru Protectia Drepturilor Copilului, Direcția Protecția Persoanelor cu Handicap, Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială, etc. Elaborează sinteze, analize şi studii cu privire la diverse aspecte ale problematicii protecţiei drepturilor copilului şi a persoanei adulte. Colaborează la elaborarea strategiilor/proiectelor în domeniul asistenţei sociale şi a protecţiei drepturilor copilului prin furnizarea de date statistice referitoare la copiii/adulţii aflaţi în evidenţa DGASPC BN. Asigură administrarea, în timp real, a contului de e-mail al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud prin verificarea solicitarilor adresate instituţiei precum şi transmiterea răspunsurilor în format electronic; Asigura actualizarea paginii alocate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud în cadrul portalului Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud (portalbn.ro) prin postarea declaratiilor de avere si de interese ale functionarilor publici / personalului de conducere din centrele rezidentiale copii / adult si a unor anunturi diverse;

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333